റോൻഡോ

റോൻഡോ

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ

സംസാരിക്കൽ എളുപ്പമാണ്.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകൾ തിന്നാനാകില്ല.
അതിനാൽ അപ്പമുണ്ടാക്കുക.
അപ്പമുണ്ടാക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ അപ്പമുണ്ടാക്കുന്നയാളാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പകഷ്ണത്തിൽ ജീവിക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ വീടുകളുണ്ടാക്കുക.
വീടുകളുണ്ടാക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ കല്പണിക്കാരനാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു പർവ്വതത്തിൽ വീടുണ്ടാക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ ആ പർവ്വതം നീക്കുക.
പർവ്വതങ്ങൾ നീക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ പ്രവാചകനാകുക.

പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തകൾ കേൾക്കാനാകില്ല.
അതിനാൽ സംസാരിക്കുക.
സംസാരിക്കൽ പ്രയാസമാണ്.
അതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ അതാകുക

എന്നിട്ട് സ്വയം പിറുപിറുത്തുകൊള്ളുക,
ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ജീവി.

ഹാൻസ് മാഗ്നസ് എൻസെൻസ്ബെർഗർ: ജർമ്മൻ കവിയും പരിഭാഷകനും ബുദ്ധിജീവിയും. 1929ൽ സ്വാബിയ എന്ന ചെറുപട്ടണത്തിൽ ജനനം. ജർമ്മൻ സാഹിത്യത്തിലും തത്വചിന്തയിലും ഉപരിപഠനം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൗമാരപ്രായത്തിലായിരുന്നു നാസി ജർമ്മനിയുടെ തകർച്ച. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധാനന്തര ജർമ്മൻ കവിതയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. 2022 നവംബറിൽ അന്തരിച്ചു.